Што е полиса за животно осигурување ?

Животното осигурување го покрива вашиот живот и обезбедува финансиска помош на членовите на вашето семејство доколку нешто ви се случи. Полисата ќе обезбеди фиксна сума на пари на корисникот во случај на ваша смрт.

Дополнително на основното осигурување за живот, може да се додадат покритија во случај на критични болести, месечна рента во случај на инвалидитет,скршеници и дислокации, како и покритие за болничките денови во случај на несреќа.

  • Product design
  • Brand design
  • Web & Mobile design

Што е здравствено осигурување ?


Здравственото осигурување предлага да ги покриете целосно или дел од вашите трошоци кои произлегуваат од болести во замена за редовни плаќања на премија.

Бидејќи медицинските трошоци растат секоја измината година, важноста да имате план за здравствено осигурување за вас и вашето семејство не може да се занемари.

  • Web development
  • Mobile development
  • Data & Analytics